Kommuneplan 2015

Frederikshavn Havn

Bebyggelse

Af hensyn til risikoen for oversvømmelse anbefales en laveste sokkelhøjde i området på min. 1,5 meter DVR90.

Opholdsareal

På den enkelte erhvervsejendom skal der anlægges opholdsareal svarende til min. 10% af virksomhedens etageareal.

Oplagring

Oplagring af materialer og lignende skal ske på det enkelte lejemål/ejendom og skal ske under ordnede forhold.

Miljøbelastning og Miljøfølsomhed

Der er valgt to uafhængige miljøparametre i forbindelse med anvendelsen af planens områder, nemlig miljøbelastning - som er virksomhedens miljøbelastning rettet mod omgivelserne, samt miljøfølsomhed – som er virksomhedens miljøfølsomhed overfor påvirkning fra omgivelserne. Dette sikrer den nødvendige adskillelse af forskellige virksomhedstyper, således at der ikke opstår nye problematiske naboskaber ved etablering af nye virksomheder, samt udvidelse og ændring af eksisterende virksomheder, Oversigt over virksomhedstyper:  kortbilagB_virksomhedstyper.pdf (250 KB). Inden virksomheden eller en anden ønsket aktivitet placeres, skal der altså tages stilling til både miljøbelastningen og miljøfølsomheden. Dette vurderes herefter i henhold til rammebestemmelserne for det enkelte område. Nogle virksomheder skal endvidere have en særskilt miljølovsgodkendelse inden etablering eller udvidelse.

Miljøbelastning

Ved miljøbelastning forstås i denne sammenhæng primært gener, der påføres omgivelserne i form af lugt-, støv- og røggener, samt støjgener. Det er oftest udendørs aktiviteter som giver anledning til miljøbelastning, eksempelvis udendørs overfladebehandling, og håndtering af støvende emner. Lugtende processer kan også være vanskelige at regulere og kan medføre gener for omgivelserne. Miljøbelastningen opdeles i denne plan i tre kategorier. Ringe, middel og svær miljøbelastning, jf. bilag B – Virksomhedstyper: kortbilagB_virksomhedstyper.pdf (250 KB).

Afhængig af virksomhedernes indretning og drift kan de placeres i flere kategorier. Skemaet nedenfor viser derfor kun eksempler på indplacering. En indplacering vil kræve en vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Det er vigtigt at huske, at selvom en virksomhed er placeret i et område for virksomheder med svær miljøbelastning, vil virksomheden stadig være omfattet af reglerne fastsat i miljøbeskyttelsesloven og anden beslægtet lovgivning.

Eksempler på virksomhedstypers miljøbelastning:

Miljøbelastning

Eksempler på virksomhedstyper

Ringe

Lager

Kontor

Butik

Ringe eller middel

Indendørs værksted uden betydelige luftafkast eller støjbelastning

Almindelig fiskeindustri

Middel

Virksomheder med luftafkast fra malerkabine

Fiskeindustri med lugtende processer, røgeri

Skrot på kajarealer

Middel eller svær

Udendørs skærebrænding og svejsning

Sandoplag på kaj

Svær

Udendørs sandblæsning og sprøjtemaling

Produkthandel

(Skema med eksempler på virksomhedstypers miljøbelastning)

Miljøfølsomhed

Ved miljøfølsomhed forstås i denne sammenhæng følsomhed overfor påvirkning fra omgivelserne i form af lugt- støv- og røggener, samt støjgener. Miljøfølsomheden opdeles i denne planlægning i tre kategorier; lille, middel og stor miljøfølsomhed.

Afhængig af virksomhedernes aktiviteter, herunder indretning og drift, kan de placeres i flere kategorier. Nedenstående skema er derfor kun eksempler på indplacering. En indplacering vil kræve en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det er vigtigt at huske, at reglerne i anden lovgivning, herunder bl.a. levnedsmiddellovgivning og arbejdsmiljølovgivning skal efterleves.

Miljøfølsomhed, eksempler på virksomhedstyper:

Miljøfølsomhed

Eksempler på virksomhedstyper

Lille

Indendørs industri

Lager

Virksomhedstilknyttet kontor

Lille eller middel

Butik

Kontor uden tilknyttet virksomhed

Værksted og industri med udendørs arbejde

Middel

Finere produktion

Fiskeindustrier

Fødevarer en gros

Café

Middel eller stor

Restaurationer

Rekreativ anvendelse

(Skema med eksempler på virksomhedstypers miljøbelastning).

Vejledende bestemmelser for virksomhedsstøj

De i planen anvendte vejledende grænseværdier for støj fra virksomhederne tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”. Støjgrænser er først juridisk bindende for den enkelte virksomhed, når der gives en miljølovsgodkendelse, som en del af de større og mere belastende virksomheder skal have, jf. kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. Støjgrænser er først juridisk bindende for de resterende virksomheder, når der er udstedt et påbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

I forbindelse med udstedelse af miljølovsgodkendelser og påbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven foretages der i hvert enkelt tilfælde en individuel vurdering. Den enkelte virksomheds juridisk bindende støjgrænser kan derfor afvige fra denne plans vejledende værdier.

Virksomheden skal ikke alene overholde den grænseværdi, der gælder for det område, indenfor hvilket virksomheden er beliggende. Virksomheden skal også overholde de grænseværdier, der gælder i omliggende områder, f.eks. boligområder, der belastes af støj fra virksomheden.

Grænseværdiernes størrelse afhænger af den generelle anvendelse af området. Grænseværdierne i områder med et højt baggrundsstøjniveau, eksempelvis et industriområde, er fastsat væsentlig højere end grænseværdier i områder med et lavt baggrundsstøjniveau, eksempelvis et boligområde. Der er ligeledes en differentiering af grænseværdierne under hensyntagen til tidspunktet på døgnet. Støjniveauet bør således være relativt lavt om aftenen og natten i støjfølsomme områder, mens der kan accepteres et højere støjniveau om dagen.

De ovenfor omtalte grænseværdier er gennemsnitsværdier over en vis tidsperiode, igen afhængig af områdetype.

I områder, hvor der er boliger, er der endvidere en maksimal støjgrænse som aldrig må overskrides.

I rammebestemmelserne er der angivet vejledende støjgrænseværdi for de enkelte områder.

Vejledende støjgrænseværdier for støj i naboområderne kan ses på  kortbilagC_graensevaerdier.pdf (200 KB).

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000