Kommuneplan 2015

Erhvervsområder i gl. Frederikshavn Kommune

Følgende bestemmelser er gældende for alle erhvervsområderne, hvis ikke andet er nævnt under rammebestemmelserne for det enkelte erhvervsområde.

Etageantal og bygningshøjde

Ingen bygninger må opføres med mere end 2 etager, og ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 8,5 m over det omgivende terræn.

Uanset ovennævnte bestemmelse eller de detaljerede bestemmelser for enkeltområderne kan byrådet tillade, at en bygning eller dele af en bygning opføres i en større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det. Tilladelse gives kun, hvis en større bygningshøjde vurderes at være uden gener for omgivelserne.

Ubebyggede arealer

Ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et ordentligt udseende.

Udendørs oplag skal afskærmes med hegn eller tæt beplantning.

Den enkelte grund skal afskærmes med beplantning eller anden form for hegn.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Ved nybyggeri, tilbygninger og ombygninger skal der lægges vægt på, at der opnås en god helhedsvirkning.

Skiltes proportioner skal tilpasses bygningerne, således at skiltningen ikke virker skæmmende.

Skorstene, afkast fra ventilationsanlæg og antenner tilhørende den enkelte virksomhed skal så vidt muligt samles, så der tilstræbes en god helhedsvirkning.

Støj

Ved sagsbehandling efter miljøbeskyttelseslovgivningen af nye/ændrede aktiviteter i rammeområdet, vil kommunen, med hensyn til rammeområdets støjbelastning af naboområderne, tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

 
Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk, tlf: 9845 5000